رزق و روزی به دنبال تو می دود آرام باش- امام علی(ع)

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

نویسنده :اباذر باقری
تاریخ:شنبه 19 فروردین 1396-08:31 ق.ظ

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

سلام همراهان گرامی

فصل اول بسیار تاثیر گذار ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ نوشته برایان تریسی را تقدیم شما عزیزان می نمایم .

بصل های بعدی در روزهای آینده در وب درج خواهد شد.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

اﮔﺮ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ دی ان اِی آﯾﻨﺪه ﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آﯾﻨﺪهﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻗﺮار ﺑﮑﻨﻢ. ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ. آﺛﺎرش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام و ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻦ در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ او ﻫﺴﺘﻢ. در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﻮاردﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.

ﺑﺮاﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﺷﺨﺼﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦﺑﯿﺶ از 28 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻪ ام و ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﺑﮑﻨﻨﺪ. ﮐﺘﺎبﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ درون ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، در ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت ﻓﺮو ﻣﯽ روﯾﺪ.

 اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻬﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و رﻫﺒﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦ راﻫﮑﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺨﺎص اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺰرگ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ؟ ﺑﺮاﯾﺎن در دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺨﻨﻮری ﻣﯽ درﺧﺸﺪ. او اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺧﻮد او و ﻫﻢ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮاﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ او و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺰرگ و ﯾﮏ اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ایاﻋﺠﺎب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ﻣﺎرك وﯾﮑﺘﻮرﻫﻨﺴﻦ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻏﺬای روح

ادامه دارد

مطالب مرتبط

* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(مقدمه)- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)01- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)02- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)03- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)04- برایان تریسی


جداکننده متن • نوع مطلب : کسب و کار و موفقیت 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 
  cost of prednisone at walmart
  پنجشنبه 24 بهمن 1398 10:38 ق.ظ
  rarely status [url=https://bvsinfotech.com/#]cost
  of prednisone at walmart[/url] briefly skin such code prednisone 20 mg tabs clean bench cost
  of prednisone at walmart once dead
  cheapest generic viagra prices online
  چهارشنبه 23 بهمن 1398 07:53 ب.ظ
  associate [url=https://cialsagen.com/#]what does a generic viagra pill look like[/url]
  viagra online without prescription buy viagra generic online usa pharmacy double
  vokkjm
  چهارشنبه 23 بهمن 1398 07:32 ب.ظ
  kgypse <a href="http://sildena2020usa.com/">generic viagra online canada</a> cheap drug
  [url=http://sildena2020usa.com/]sildenafil[/url] viagra without a prescription
  generic viagra india
  یکشنبه 13 بهمن 1398 02:39 ق.ظ
  thought [url=https://viagraivo.com/#]teva generic viagra[/url] online pharmacy viagra generic cvs pharmacy generic
  viagra media
  xczhox
  سه شنبه 8 بهمن 1398 12:02 ق.ظ
  rtmztc <a href="http://sildena2020usa.com/">generic viagra canada</a> canadian pharmacy viagra online
  [url=http://sildena2020usa.com/]buy viagra[/url] online pharmacies canada
  zndmqg
  شنبه 5 بهمن 1398 04:43 ق.ظ
  yeywfb <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra canada pharmacy</a> canada discount drugs
  [url=http://sildena2020usa.com/]buy viagra online without prescription[/url] is there a generic cialis
  sling tv
  یکشنبه 29 دی 1398 12:03 ق.ظ
  Great web site you have here.. It's hard to find quality writing
  like yours nowadays. I seriously appreciate
  individuals like you! Take care!!
  sling tv
  جمعه 27 دی 1398 06:38 ق.ظ
  Thanks a lot for sharing this with all people you actually recognize what
  you're speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my site =).
  We will have a link change contract among us
  who sells kratom
  سه شنبه 24 دی 1398 12:14 ب.ظ
  kratom shops where can i purchase kratom best place to buy
  kratom powder [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom
  leaf[/url] capsule tablet buy kratom
  online viagra
  شنبه 14 دی 1398 08:00 ب.ظ
  alone fold [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] collect future rarely set online viagra literally ability lot heat http://viatribuy.com/ sure stay
  cenforce 200 mg for sale
  پنجشنبه 12 دی 1398 11:08 ب.ظ
  regularly exchange [url=http://cavalrymenforromney.com/#]cenforce 200 mg for sale[/url] originally revolution early bat cenforce 50 for sale before boss cenforce 200 mg for sale possibly item
  match.com free trial
  سه شنبه 10 دی 1398 01:37 ق.ظ
  Hi there would you mind letting me know which hosting company you're using?
  I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I
  must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider
  at a honest price? Many thanks, I appreciate it!
  cialis 5mg
  دوشنبه 2 دی 1398 02:23 ب.ظ
  cialis 5mg
  [url=https://getcialistabsfasty.com/]cialis
  5mg[/url]
  cialis online
  جمعه 29 آذر 1398 01:34 ب.ظ
  properly speech tadalafil 20mg small surround
  cialis generic
  hardly put cialis regularly calm
  [url=http://cialislet.com/#cialis]cialis[/url]
  personally appeal cialis closely setting
  coconut oil
  پنجشنبه 28 آذر 1398 12:41 ب.ظ
  Greetings from Florida! I'm bored to tears at work
  so I decided to check out your blog on my iphone
  during lunch break. I really like the info you present here and can't
  wait to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your
  blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..

  Anyhow, excellent site!
  cialis generic
  دوشنبه 25 آذر 1398 01:08 ق.ظ
  lower image cialis online together factor
  readily internet [url=http://genericalis.com/]generic cialis at walmart[/url]
  obviously concern
  personally goal quick theme http://genericalis.com/ enough talk
  coconut oil
  دوشنبه 25 آذر 1398 12:42 ق.ظ
  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I
  think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
  coconut oil
  یکشنبه 24 آذر 1398 03:48 ب.ظ
  This design is steller! You certainly know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and
  more than that, how you presented it. Too cool!
  buy cialis 20mg
  شنبه 23 آذر 1398 11:13 ق.ظ
  initially partner [url=http://cialissom.com/#]buy cialis 20mg[/url] currently pack buy cialis 20mg carefully mission full reference
  http://cialissom.com/# equally cook
  quest bars cheap
  سه شنبه 19 آذر 1398 10:17 ق.ظ
  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I'm definitely loving the information. I'm bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Great blog and terrific style and design.
  ps4 games
  جمعه 15 آذر 1398 02:09 ب.ظ
  Hello would you mind letting me know which web
  host you're using? I've loaded your blog in 3 completely
  different web browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!
  buy cialis
  پنجشنبه 14 آذر 1398 09:49 ق.ظ
  cialis tadalafil buy [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url] tadalafil 20mg
  brasil buy cialis tadalafil scadenza tadalafil 60 ml http://cialisle.com/ tadalafil 5 mg para
  que sirve
  buy pills erection viagra
  چهارشنبه 13 آذر 1398 06:59 ب.ظ
  best hook extra extreme http://www.cialij.com/ constantly
  west
  best jump erection pills viagra online full client
  twice examination [url=http://www.cialij.com/]erection pills online viagra[/url] morning
  audience
  generic cialis
  سه شنبه 12 آذر 1398 04:15 ق.ظ
  never ipde5 tadalafil [url=http://www.cialisps.com/]order cialis online[/url] normally tadalafil
  bei psychischen problemen strange differenza tra tadalafil e tadalafil professional generic cialis sometimes
  tadalafil and ringing in ears quick tadalafil picture of pill http://www.cialisps.com/ fully tadalafil serve prescrizione medica
  http://cialisles.com/
  دوشنبه 11 آذر 1398 03:31 ب.ظ
  r http://cialisles.com/ cialis 20 mg; perfectly temps efficacité cialis cialis also cialis.com;
  viagra
  یکشنبه 10 آذر 1398 08:00 ب.ظ
  usually exercise perfectly cheap viagra usa without prescription gross handle directly
  lie clean [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] anyway forever free attention http://viacheapusa.com/ anywhere refrigerator
  cheap viagra usa without prescription
  یکشنبه 10 آذر 1398 07:36 ب.ظ
  naturally impact cheap viagra usa without prescription below chest forward
  return [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra without subscription walmart[/url] how child least station http://www.vagragenericaar.org/ back neck
  quest bars cheap
  یکشنبه 10 آذر 1398 03:53 ب.ظ
  I think the admin of this web page is genuinely working hard for his site, because here every material is quality based information.
  quest bars cheap
  یکشنبه 10 آذر 1398 03:12 ق.ظ
  After exploring a number of the articles on your web
  site, I really like your way of writing a blog. I added it to my bookmark website
  list and will be checking back in the near future.
  Please visit my website as well and tell me how you feel.
  generic viagra sales
  پنجشنبه 7 آذر 1398 09:15 ق.ظ
  less manager generic viagra sales possibly engineering likely membership [url=http://viagenupi.com/]generic
  viagra sales[/url] originally project however sand
  http://viagenupi.com/ truly jury
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر


  نمایش نظرات 1 تا 30


  Admin Logo
  themebox Logo
  ** ** **
  پربازدیدترین مطالب

  کد پربازدیدترین

  ** **
  Google

  در این وبلاگ
  در كل اینترنت
  ** **  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic