تبلیغات
گروه کارآفرینان یاسین (طب سنتی و تغذیه سالم)-(موفقفیت و کسب و کار) - ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

رزق و روزی به دنبال تو می دود آرام باش- امام علی(ع)

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

نویسنده :اباذر باقری
تاریخ:شنبه 19 فروردین 1396-09:31 ق.ظ

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(پیشگفتار)

سلام همراهان گرامی

فصل اول بسیار تاثیر گذار ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ نوشته برایان تریسی را تقدیم شما عزیزان می نمایم .

بصل های بعدی در روزهای آینده در وب درج خواهد شد.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

اﮔﺮ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ دی ان اِی آﯾﻨﺪه ﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آﯾﻨﺪهﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻗﺮار ﺑﮑﻨﻢ. ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ. آﺛﺎرش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام و ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻦ در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ او ﻫﺴﺘﻢ. در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﻮاردﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.

ﺑﺮاﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﺷﺨﺼﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻢ ﻣﻦﺑﯿﺶ از 28 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻪ ام و ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﺑﮑﻨﻨﺪ. ﮐﺘﺎبﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ درون ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، در ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت ﻓﺮو ﻣﯽ روﯾﺪ.

 اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻬﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و رﻫﺒﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦ راﻫﮑﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺨﺎص اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺰرگ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ؟ ﺑﺮاﯾﺎن در دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺨﻨﻮری ﻣﯽ درﺧﺸﺪ. او اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﺧﻮد او و ﻫﻢ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮاﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ او و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺰرگ و ﯾﮏ اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ایاﻋﺠﺎب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ﻣﺎرك وﯾﮑﺘﻮرﻫﻨﺴﻦ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻏﺬای روح

ادامه دارد

مطالب مرتبط

* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(مقدمه)- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)01- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)02- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)03- برایان تریسی
* کتاب ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(فصل اول)04- برایان تریسی


جداکننده متن • نوع مطلب : کسب و کار و موفقیت 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 
  pof
  جمعه 11 مرداد 1398 03:46 ق.ظ
  Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this post here at this webpage, I have read all that, so
  at this time me also commenting here.
  plenty of fish dating site
  جمعه 4 مرداد 1398 07:53 ق.ظ
  I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's
  equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

  The issue is something which too few people are speaking
  intelligently about. I'm very happy that I found this during my search for something regarding
  this.
  natalielise
  پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:00 ق.ظ
  You actually make it appear so easy together with your presentation however I find this matter to be actually something which I feel I'd by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very wide for me.
  I'm looking ahead to your subsequent publish,
  I will attempt to get the dangle of it! natalielise pof
  viagra soft tabs online
  یکشنبه 19 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

  Very soon this website will be famous amid all blogging and site-building people, due to it's good articles or reviews
  viagra prescription assistance
  شنبه 18 خرداد 1398 10:38 ق.ظ

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers
  how to download minecraft free
  یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 09:58 ب.ظ
  Hello, of course this piece of writing is genuinely fastidious and I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.
  gamefly
  دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 07:40 ق.ظ
  Since the admin of this site is working, no question very shortly it will be famous,
  due to its quality contents.
  gamefly free trial
  یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 06:06 ب.ظ
  Currently it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform out
  there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
  tinyurl.com
  چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:08 ق.ظ
  Excellent web site. Plenty of helpful information here.
  I'm sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thank you for your sweat!
  http://tinyurl.com
  سه شنبه 20 فروردین 1398 07:01 ق.ظ
  Good day! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I'm trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Many thanks!
  minecraft
  یکشنبه 18 فروردین 1398 03:48 ق.ظ
  I am truly delighted to read this blog posts which consists of plenty of helpful facts, thanks for providing these kinds of data.
  tinyurl.com
  چهارشنبه 14 فروردین 1398 02:16 ق.ظ
  Very good info. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!
  http://goo.gl/8r1Yuu
  یکشنبه 11 فروردین 1398 11:37 ب.ظ
  Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you been blogging for?
  you make blogging glance easy. The entire glance of your site is excellent, let alone the content!
  abcya hook
  چهارشنبه 26 دی 1397 11:33 ق.ظ
  I like the blog of you
  coolmath minesweeper
  چهارشنبه 26 دی 1397 11:32 ق.ظ
  Thank for sharing
  What Equipment is Needed for Sling TV
  دوشنبه 28 آبان 1397 05:09 ق.ظ
  I do not know if it's just me or if perhaps everybody else encountering issues with your site.

  It appears like some of the written text within your content are running off
  the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my internet browser because I've had this happen previously.
  Thanks
  What Equipment is Needed for Sling TV
  شنبه 26 آبان 1397 02:54 ب.ظ
  Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to
  keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.
  What Equipment is Needed for Sling TV
  جمعه 25 آبان 1397 12:54 ب.ظ
  This post presents clear idea in support of the new visitors of blogging, that actually how to do running a
  blog.
  Sling TV
  چهارشنبه 23 آبان 1397 05:12 ب.ظ
  It's not my first time to go to see this site, i am visiting this website dailly and get
  fastidious facts from here daily.
  Sling TV
  دوشنبه 21 آبان 1397 04:32 ق.ظ
  Usually I don't learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so!
  Your writing style has been surprised me. Thanks, very
  nice article.
  Benefits of Coconut Oil
  دوشنبه 7 آبان 1397 10:30 ب.ظ
  Heya are using Wordpress for your site platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
  set up my own. Do you require any coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!
  Coconut Oil
  سه شنبه 1 آبان 1397 09:50 ق.ظ
  hello there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this site,
  as I experienced to reload the site a lot of times previous to I
  could get it to load properly. I had been wondering if your
  web host is OK? Not that I'm complaining, but
  slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage
  your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out
  for a lot more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon.
  Coconut Oil Benefits
  یکشنبه 29 مهر 1397 07:50 ب.ظ
  Wonderful, what a web site it is! This blog provides
  valuable data to us, keep it up.
  Benefits of Coconut Oil
  جمعه 27 مهر 1397 09:13 ب.ظ
  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
  on. Any suggestions?
  minecraft free download 2018
  سه شنبه 17 مهر 1397 07:32 ب.ظ
  Hey there I am so delighted I found your blog, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for
  something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog
  (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all
  at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep up the
  excellent work.
  minecraft free download 2018
  دوشنبه 16 مهر 1397 07:21 ب.ظ
  I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you build this website yourself?
  Please reply back as I'm trying to create my own personal website
  and want to find out where you got this from or just what the theme is named.

  Appreciate it!
  minecraft
  یکشنبه 15 مهر 1397 04:15 ب.ظ
  Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an email.
  I've got some ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop
  over time.
  minecraft
  شنبه 14 مهر 1397 02:29 ب.ظ
  It's amazing to pay a visit this website and reading the views of all mates on the topic of this
  paragraph, while I am also zealous of getting experience.
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  Admin Logo
  themebox Logo
  ** ** **
  پربازدیدترین مطالب

  کد پربازدیدترین

  ** **
  Google

  در این وبلاگ
  در كل اینترنت
  ** **